Disclaimer

Disclaimer NL
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Culion BV, niet toegestaan. Culion BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Culion BV kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
Culion BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden aangeduid als Metaalunievoorwaarden voorheen als Smecomavoorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op
01 januari 2008 en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. 


Disclaimer UK
The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the
use of the individual or entity to which it is addressed. You should not copy, disclose or
distribute this communication without the authority of Culion BV. Culion BV is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Culin BV does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.
If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies.
In carrying out its engagements, Culion BV applies general terms and conditions  referred to as ‘the Metaalunie conditions’ formerly referred to as ‘the Smecoma conditions’ filed with the Court Registry in Rotterdam on the 01 January 2008 and a copy of the terms and conditions is available in request free of charge.

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.

Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door ons geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.